บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย ณ ห้องสมุดศูนย์พม่าศึกษา

 

กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์.  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ.  พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2545.

กนกพรรณ   อยู่ชา(บรรณาธิการ). โลกภายใต้เงามืดก่อนและหลังการรุกรานอิรัก.  กรุงเทพฯ :  น่ำกังการพิมพ์ , 2547.

กนิฎฐา   มัทซุโอะ (ผู้แปล).  ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์การค้าและอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

กมล  กมลตระกูล.  ฉีกหน้ากากองค์การค้าโลก. พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น , 2546.

กรรณิการ์  วิมลเกษม และคณะ.  ๘๐ ปี ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร.  กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2542.

กระมล  ทองธรรมชาติ (ศ.ดร) และคณะ. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ  หน่วยที่1-8.  พิมพ์ครั้งที่ 19 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,  2546. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ , 2545.

กฤตยา   อาชวนิจกุล.   ผู้หญิงในวาทกรรมการเมือง  เรื่องเพศและสิทธิ  อนามัย  เจริญพันธุ์.  กรุงเทพฯ :  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด , 2547.

กฤตยา  อาชวนิจกุลและคณ.  เรื่องเพศอนามัยเจริญพันธุ์และความรุนแรง : ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า.  นครปฐม :  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาลัยมหิดล , 2544.

กษมา    สัตยาหุรักษ์ (ผู้แปล).   โลกในมือนักอ่าน.  กรุงเทพฯ :  บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์  จำกัด , 2546.

กาญจนา    แก้วเทพ.  การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค.  พิมพ์ครั้งที่ 2  , กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสัน  เฟรส  โพรดักส์  จำกัด , 2542.

กาญจนา  เงารังษี และคณะ.   พจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง.  พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2540.  (3  เล่ม)

กาญจนี   ละอองศรี (บรรณาธิการ). ลาวฮู้หยัง : ไทยรู้อะไร ?.  กรุงเทพ ฯ : บริษัทอัลฟ่า พับลิชชิ่ง จำกัด, 2544.

กาญจนี  ละอองศรี (บรรณาธิการ).  ลืมโครเหง้าก็เผาแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน, 2544.

กิติมา  อมรทัต, (ผู้แปล).    พม่า (สหภาพเมียนมาร์).  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2541.

กีรติ   เกียรติยากร (บรรณาธิการ).   พระราชพงศาวดารกรุงเก่า.    กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว , 2544.

กีรติ  เกียรติยากร. จดหมายเหตุ อยุธยาล่มสลาย : ออกพระเพทราชาหรือฟอลคอน ใครวางแผนชิงบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จดหมายเหตุ , 2547 .

กีรติ  เกียรติยากร. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐฯ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2544.

กุสุมา    รักษมณี  (ศร.ดร.).  สันสกฤตวิจารณา.   ลำปาง  :  สำนักพิมพ์ แม่คำผาง , 2547.

เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ (แปล).  การเมืองเกาหลีใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

โกเมี่ยนต์   เวย์.   บันทึกชีวิติแรงงานพม่า : จากแรงงานทาสสู่แรงงานเถื่อน.  กรุงเทพฯ : บริษัทเฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง  จำกัด, 2546.

โกวิท   วงศ์สุรวัฒน์  (รศ.ดร).    ภูมิรัฐศาสตร์ : GEOPOLITICS. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรศาสตร์ , 2545.

ขจร   สุขพานิช.   อยุธยาคดี.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ,  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา , 2545. (2  เล่ม)

ขจร  สุขพานิช. อยุธยาราชธานี.   พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์คุรุสภา , 2545.

ขจรฤทธิ์   รักษา.  หลวงพระบาง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ , 2545.

ขจัดภัย   บุรุษพัฒน์.  มองพม่า  แลลาว  ชำเลืองจีน.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แพร่พิทยา  ,  2543.  (2  เล่ม)

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน์.    ผู้อพยพลี้ภัย อินโดจีน.     กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นันทชัย, 2536.

ขจัดภัย  บุรุษพัฒน์.  ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, 2540.

ขิ่น  เมี้ยว  ชิด.   หลากรสเรื่องเมืองพม่า.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

เขียน  ธีระวิทย์ และ  สุณัย  ผาสุข.  กัมพูชา ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

เขียน  ธีระวิทย์ และ เจีย  แยนจอง. ความสัมพันธ์ไทย-จีน เหลียวหลังแลหน้า.   กรุงเทพฯ :  บริษัทเซเว่นเพรส แอนด์โปรโมชั่น จำกัด, 2543.

เขียน  ธีระวิทย์, และคณะ.  จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542.

เขียน  ธีระวิทย์.  นโยบายต่างประเทศจีน (ปกอ่อน). พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

เขียน  ธีระวิทย์.  วิวัฒนาการการปกครองของจีน . พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

เขียน  ธีระวิทย์.  วิวัฒนาการการปกครองของจีน.  กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

เขียน  ธีระวิทย์.  เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ.     พิมพ์ครั้งที่ 1,   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

เขียน  ธีระวิทย์. กัมพูชา : ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมืองการต่างประเทศ (ปกอ่อน). พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

เขียน  ธีระวิทย์. ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในสายตาของคนลาว.    กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. (2 เล่ม)

เขียน  ธีระวิทย์. จีน ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง.     กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ไขศิริ  ปราโมช ณ อยุธยา.  การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย.  พิมพ์ครั้งที่  6 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.

คริส   เบย์เรอร์.   สงครามในเลือด : เพศ การเมือง และเอดส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.    กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

คีรีบูน (บรรณาธิการ).  เจ้าหญิงผู้พิพากษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คีรีบูน , 2547.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.).  คนของโลก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2510.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.).  ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร .

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.).  พระพุทธศาสนากับคึกฤทธิ์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2510.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.).  มลายูรำกริช.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2515.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.).  เมืองในเมืองนอก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2514.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.).  โลกใหม่.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2515.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.). เขมรสีหนุ  ชวา ซูการ์โน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2513.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.). คนของโลก ชุด 2.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2510.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.). เรื่องของโลกตะวันออก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2512.

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.). ส.ส.คึกฤทธิ์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร .

คึกฤทธิ์   ปราโมช (ม.ร.ว.). สงครามเวียดนาม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร , 2511.

คึกฤทธิ์  ปราโมช (ม.ร.ว). สงครามเย็น. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า , 2545.

คึกฤทธิ์  ปราโมช (ม.ร.ว).พม่าเสียเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, 2543.

เครือมาศ    วุฒิการณ์.   มนุษย์ ธรรมชาติ ศาสนา : ความสัมพันธ์เชิงสุนทรีย์และจริยธรรม.    เชียงใหม่ :  สำนักพิมพ์มิ่งเมือง, 2540.

โคริน  เฟื่องเกษม.     การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง.    กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

งามพรรณ  เวชชาชีวะ (ผู้แปล).  บนถนนสู่มัณฑเลย์ : เรื่องเล่าจากชาวดิน.      กรุงเทพฯ :  บริษัทออร์คิด จำกัด , 2543.

งามพิศ   สัตย์สงวน .   การวิจัยทางมานุษยวิทยา.    พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

งามพิศ   สัตย์สงวน.    สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ใน กทม. : กรณีศึกษาครอบครัวไทยโข่ง.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

งามพิศ   สัตย์สงวน.  การวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา.   พิมพ์ครั้งที่ 5  , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547

งามพิศ   สัตย์สงวน.  มานุษวิทยากายภาพ : วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543.

งามพิศ   สัตย์สงวน.  สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ใน กทม. : กรณีศึกษาครอบครัวญวน.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

งามพิศ   สัตย์สงวน. หลักมานุษวิทยาวัฒนธรรม.   พิมพ์ครั้งที่ 4  ,  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  2543.

จรัล   ดิษฐาอภิชัย.  จากราชดำเนินถึงชเวดากอง วันที่สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมฆขาว , 2546.

จรัสศรี  จิรภาส .  เห้งเจีย (ฉีเทียนต้าเสิ้ง) : ลิงในวรรณกรรมที่กลายเป็นเทพเจ้า .  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

จวน  เครือวิชฌยาจารย์.  ประเพณีมอญที่สำคัญ.  กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2543.

จาเร็ด   ไดมอนด์.   ปืน  เชื้อโรค  และเหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ  , 2547.

จ่าแหน่จ่อ     มะมะเล.  สายเลือด.   กรุงเทพฯ : กลางเวียงการพิมพ์ , 2544.

จิตร   ภูมิศักดิ์.   โองการแช่งน้ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทย  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน , 2547.

จิตร   ภูมิศักดิ์.  ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

จิตร   ภูมิศักดิ์.  สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา . พิมพ์ครั้งที่  3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน , 2547.

จิตร   ภูมิศักดิ์. ความเป็นมาของคำ สยาม ไทย  ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ. ครั้งที่  5 , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ศยาม , 2544.

จิตร   ภูมิศักดิ์. ตำนานแห่งนครวัด. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ ฯ :  บริษัทอัมรินทร์ จำกัด , 2545.

จิตรลดา   ศิริรัตน์.  ประวัติศาสตร์และแผนที่ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ :  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด , 2546.

จิตราภรณ์  วนัสพงศ์ และ ธารา  รินศานต์ (ผู้แปล).  พม่าและข้าพเจ้าสิบปีที่ผ่านพ้น.  เชียงใหม่ : เพื่อนไร้พรมแดน(โครงการประสานความเข้าใจไทย - พม่า), ม.ป.ป.     (2  เล่ม)

จิรวัฒน์  พิระสันต์.  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

จิรศักดิ์  เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์วรรณรักษ์, 2541.

จิราพร   ลิ้นปานานนท์.   ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์ , 2547.

จิราภรณ์  สถาปนะวรรธนะ  (บรรณาธิการ).   รายงานการประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น.  พิษณุโลก : บริษัท พิษณุโลกดีเวลลอปเมนต์แอนด์ทราเวิลกรุ๊ป จำกัด , 2543.

จุฑาทิพย์  อุมะวิชนี (ผู้รวบรวม). สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543.

จุไรรัตน์   ลักษณะศิริ.   ภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย.  กรุงเทพฯ :  บริษัทแซทโฟร์ พริ้นติ้ง  จำกัด, 2546.

จุลชีพ  ชินวรรโณ (ผศ.ดร.) และคณะ.  การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย.  พิมพ์ครั้งที่  10, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.

เจตนา     นาควัชระและคณะ.   กวีนิพนธ์นานาชาติ : การศึกษาเชิงวิจารณ์.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คมบาง , 2546.

ใจ   อึ๊งภากรณ์และนุ่มนวล    ยัพราช (บรรณาธิการ).  รื้อฟื้นการต่อสู้ ซ้ายเก่าสู่ซ้ายใหม่ไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประชาธิปไตยแรงงาน ,  2547.

ใจ  อึ๊งภากรณ์ และคณะ. การเมืองไทย ในทัศนะลัทธิมาคช์. กรุงเทพฯ :  ชมรมหนังสือรปะชาธิปไตยแรงงาน, 2543.

ฉลอง  สุนทราวาณิชย์ (ผู้แปล).  พม่า : กับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-1895.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

ฉัตรทิพย์   นาถสุภา.  จากอาณานิคมสู่ทุนนิยม : บันทึกการเยือนนิคารากัวและคอสตาริกา.   กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์ จำกัด, 2547.

ฉัตรทิพย์   นาถสุภา.  ประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ,  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์  จำกัด,  2539.  (2  เล่ม)

ฉัตรทิพย์  นาถสุภา.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย.  พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

ฉัตรทิพย์  นาถสุภา.  วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม. พิมพ์ครั้งที่  5 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

ชนิดา   ศักดิ์ศิริสัมพันธ์.   เอเชียบูรพา: จีน  ไต้หวัน  เกาหลี  ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง , 2544.

ชนิดา   ศักดิ์ศิริสัมพันธ์.  ท่องเที่ยวทั่วไทย : หน้าต่างสู่โลกกว้าง. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง , 2541.

ชนิดา  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์.  พม่า : หน้าต่างสู่โลกกว้าง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง , 2546.

ชนิดา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์. เวียดนาม : หน้าต่างสู่โลกกว้าง. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง , 2541.

ชมพูนุท  กองชนะ (บรรณาธิการ).  มาเลเซีย  บรูไน : เที่ยวรอบโลก ชุดดินแดนในฝัน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อทิตตา , 2547.

ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญ.  ผนึกสัมพันธ์  รามัญ - ไทย. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์เรือนบุญ , 2547.

ชไมพร   พรเพ็ญพิพัฒน์.  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร : มรดกศรีนครพิงค์.  กรุงเทพฯ  :  บริษัทที เจ เจ  จำกัด, 2546.

ชรัตน์   สิงหเดชากุล (ผู้แปล).  ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม ตอนที่ 1. กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร , 2543.

ชลดา   เรืองรักษ์ลิขิต.  อ่านโองการแช่งน้ำ : ฉบับวิเคราะห์และถอดความ. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

ชลธิรา   สัตยาวัฒนา (บรรณาธิการ).  จีนในกระแสการเปลี่ยนแปลง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2545.

ชลธิรา   สัตยาวัฒนา.  สิทธิชุมชนท้องถิ่นบ้านครัว : กรณีการสร้างทางด่วนทับขุมชน. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม , 2547.

ชลธิรา   สัตยาวัฒนา. จีน..ในกระแสการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ไทย - เอเชียศึกษา, 2545.

ชลธิรา  สัตยาวัฒนา (บรรณาธิการ).  บทเรียนจากเหตุการณ์ความรุนแรงในกัมพูชา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กังหัน , 2546.

ชลธิรา  สัตยาวัฒนา.  สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่ : การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา.  กรุงเทพฯ :  บริษัทสร้างสรรค์ จำกัด,  2544.

ชัชรินทร์    ไชยวัฒน์.   แผนที่นักเดินทาง.   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์วงกลม , 2547.

ชัย   เรืองศิลป์.  ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.  2352 - 2453 ด้านสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์ , 2546.

ชัยอนันต์   สมุทวณิช.  ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จำกัด , 2547.

ชัยอนันต์  สมุทวณิช และกุสุมา  สนิทวงศ์    อยุธยา.  สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร.  พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา , 2546.

ชาคริต   ชุ่มวัฒนะ.  ชีวิตและสังคม ชนชั้นแรงงานอังกฤษในคริสตศตวรรษที่ 19.  กรุงเทพฯ  : ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 2546.

ชาญวิทย์   เกษตรศรี.   รายงานชวา สมัย ร.5.  กรุงเทพฯ  : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2546.

ชาญวิทย์   เกษตรศรี.  พระศรีมหาโพธิ์ : จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ  : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย , มูลนิธิโครงการตำรงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2546.

ชาญวิทย์   เกษตรศรี.  วีรชนเอเชีย . พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค , 2545.

ชาญวิทย์   เกษตรศิริ. หอมกลิ่นจำปาเบิกฟ้าเมืองลาว. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ภัคธรรศ, 2544.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ.  พม่าประวัติศาสตร์ และการเมือง.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.(5 เล่ม)

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. ท่องตะเข็บแดนสยาม การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

ชิเกฮารุ   ทานาเบ.  นุ่งเหลือง  นุ่งดำ : ตำนานของผู้นำชาวนาแห่งล้านนาไทย. พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

ชินสัคค  สุวรรณอัจฉริย (ดร.).  ความเชื่อกับความรู้.  กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์กาฬสินธุ์ , 2546.

ชิว   ซูหลุน .  ถังซำจั๋ง : จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง .  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

ชุลีพร    เกื้อกูล (เรียบเรียง).   ความรู้รอบตัว ชุด ประเทศเพื่อนบ้าน เล่ม 2.  กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์, 2545.

ชุลีพร    เกื้อกูล (เรียบเรียง).  ความรู้รอบตัว ชุด ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.   กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์,

ชุลีพร    เกื้อกูล(เรียบเรียง).    ความรู้รอบตัว ชุด ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เล่ม  2.  กรุงเทพ ฯ : บริษัท  วี  อินเตอร์ พริ้น จำกัด, 2545.

ชูชาติ  เต็งสุวรรณ์.  การใช้ภาษาพม่า : ศัพท์และคำแปล.  Chaing  Mai : Sangsilp Printing, 2540.

ชูศักดิ์   วิทยาภัค (บรรณาธิการ).  วารสารสังคมศาสตร์ “ข้ามพรมแดน”  ปีที่  15  ฉบับที่  1 / 2545.   เชียงใหม่ : นนทบุรีการพิมพ์  , 2545.

เชี่ยวชาญ  คล้ายหนู.  โลกน่ารู้จากแผนที่เอเซีย. พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช , 2546.

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร.  โครงสร้างนิยมหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิภาษา, 2545.

ไชยันต์   ไชยพร.   วารสารสังคมศาสตร์  ปีที่ 33  ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2545).   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545

เซี่ยกวง . กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1906-1939). กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา ,ศูนย์จีนศึกษา , 2546.

เซียวฟง . 2 ลัทธิในรอบ  100 ปี ทุนนิยม & สังคมนิยม. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2546.

ฐิติพร  จิระสวัสดิ์.  นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า : ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1988-1997.  กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. (2 เล่ม)

ณรงค์   พ่วงพิศ. ย้อนอดีตความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้าน ช่วง พ.ศ. 2496 - 2506. กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2545.

ณรงค์ชัย   อัครเศรณี.  เปิดโลกเศรษฐกิจกับ ดร. ณรงค์ชัย  อัครเศรณี.  กรุงเทพฯ :  บริษัท อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์  จำกัด, 2547.

ณัชชาภัทร   อุ่นตรงจิตร.   รัฐศาสตร์.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

ณัฐกานต์  ลิ่มสถาพร. เชียงใหม่หัวใจล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภัคธรรศ, 2544.

ดนัย   ไชยโยธา  (รศ.).  ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอาณาจักรสุโขทัย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2546.

ดนัย  ชนกล้าหาญ.  เชียงตุง.  กรุงเทพฯ :  บริษัทโอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2537.

ดนุพล   ไชยสินธุ์.   สิทธิชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม , 2547.

ดลยา  เทียนทอง.  ความร่วมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนาพื้นที่เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ดวงจันทร์   อาภาวัชรุตม์  เจริญเมือง.   เมืองยั่งยืนในเอเชีย : แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี.  เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547.

ดาว   เชิงหวา.   ชนชาติว้าและปัญหายาเสพติด.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

ดำริห์  เรืองสุธรรม. ขบวนการแรงงานไทในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2544.

ดิเรก   กุลสิริสวัสดิ์. ความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์ มติชน , 2545.

ดิเรก   ปัทมสิริวัฒน์  และ พัชรินทร์  สิรสุนทร  (บรรณาธิการ).    วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด,  2545.

ดิเรก  กุลสิริสวัสดิ์.  ความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2545.

เดชา   รัตตโยธิน.  วิวัฒนาการของสังคม ลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  บริษัทเฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง  จำกัด, 2546.

ตรีศิลป์   บุญขจร.   นวนิยายกับสังคมไทย (2475 - 2500).  พิมพ์ครั้งที่  3   ,  กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ,  2546.

ตรีศิลป์   บุญขจร.   วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับทุกข์-สุข  โศก-เกษม  ในวรรณคดี  ปีที่ 32  ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2546).  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

ตรีศิลป์   บุญขจร.  กลอนสวดภาคกลาง.  กรุงเทพฯ :   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2547.

ต้วน  ลี  เซิง.    พลิกต้นตระกูลไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3,   กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์พิราบ .

ถนอม   พูนวงศ์.  ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์  , 2545.

แถมสุข   นุ่มนนท์.   เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยร่มเกล้า , 2545.

แถมสุข  นุ่มนนท์.  เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์สายธาร, 2544.

แถมสุข  นุ่มนนท์.  สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2503 - 2535.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2544.

ทรายแก้ว  ทิพากร (บรรณาธิการ).   เอเชียรายปี 2001/2544. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

ทวี     จงกิจถาวร  และคณะ.     อัฟกานิสถาน.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ทวีป   วรดิลก.   จิตร  ภูมิศักดิ์ที่ผมรู้จัก : ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน  , 2546.

ทวีป  วรดิลก.    ประวัติศาสตร์จีน.  พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2542.

ทวีศักดิ์   เผือกสม . อินโดนีเซีย รายา  : รัฐจารีต  สู่ “ชาติ” ในจินตนาการ.  กรุงเทพฯ : สำนัำกพิมพ์เมืองโบราณ , 2547.

ทวีศักดิ์   เผือกสม.   คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน  , 2546.

ทองแถม   นาถจำนง.  เส้นทางสายฝัน.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์เรือนปัญญา , 2545.

ทองสมุทร    โดเร  และสมหมาย    เปรมจิตต์ (ผู้แปล).    บันทึกการเดินทางในลาว ภาคสอง.  กรุงเทพฯ  :  สถาบันวิจัยสังคม , 2541.

ทัศนา   กิติอาษา.  คนล่าฝัน : ตำนานมานุษยวิทยาอีสาน.  กรุงเพทฯ :  บริษัทสมบูรณ์ พริ้นติ้ง จำกัด , 2546.

ทิพวรรณ  เจียมธีรสกุล. ปฐมทรรศน์ทางการเมืองของปรีดี  พนมยงค์.  พิมพ์ครั้งที่ 2,   กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2544.

ทิพากรวงศ์ (เจ้าพระยา).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 7 , กรุงเทพฯ :  กรมศิลปากร , 2546.

เทิดพงศ์   คงจันทร์.  การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้าฯ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิม์มติชน , 2547.

ธนู   แก้วโอภาส.  ประวัติศาสตร์โลก. พิมพ์ครั้งที่ 3 ,กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2542.

ธเนศ    อาภรณ์สุวรรณ.   วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มิ่งมิตร , 2539.

ธเนศ   วงศ์ยานนาวา.   รัฐศาสตร์สาร  ปีที่  24  ฉบับที่ 3 (2546).   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.

ธเนศ   วงศ์ยานนาวา.   รัฐศาสตร์สารฉบับพิเศษ  ปีที่  24 (พ.ย. 2546).   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.

ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ.  บาดแผลอเมริกา : สงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

ธรรมรัตน์  ทองเรือง.  กะเหรี่ยง : ฉนวนหรือชนวนสงครามไทย-พม่ายุคใหม่.  นนทบุรี :สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว, 2543.

ธรรมรัตน์  ทองเรือง.  มยันมาร์มหัศจรรย์.  นนทบุรี : สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว, 2543.

ธรรมรัตน์  ทองเรือง. ชาติเชื้อไทย.  นนทบุรี : สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว, 2544.

ธัญญาทิพย์  ศรีพนา.  เมื่อเวียดนามปฏิรูป. กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2541.

ธันวา   ใจเที่ยง.  หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิมพ์ดี , 2546.

ธาดา   สุทธิธรรม.  ผังเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโตโยต้า , 2545.

ธำรงศักดิ์   อายุวัฒนะ.  ไทยในมาเลเซีย.   พิมพ์ครั้งที่  2 ,  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ  ,  2547.

ธิดา   สาระยา  (ดร.).  ประวัติศาสตร์สุโขทัย พลังคน อำนาจผี บารมีพระ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ , 2544.

ธิดา   สาระยา (ดร.).  "ทวารวดี" : ต้นประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545.

ธิดา   สาระยา (ดร.). กว่าจะเป็นคนไทย.  กรุงเทพ ฯ : สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ธิตินัดดา   จินาจันทร์.   นิทานประจำท้องถิ่นล้านนา  เล่ม 1.  เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มิ่งเมือง , 2547.

ธิบดี   บัวคำศรี.  ประวัติศาสตร์กัมพูชา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ , 2547.

ธีรภาพ   โลหิตกุล.  คลื่นอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ :  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง  จำกัด, 2547.

ธีรภาพ   โลหิตกุล.  ท่องแดนเจดีย์ไพรในพุกามประเทศ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน , 2542.

ธีรภาพ   โลหิตกุล.  แรงดลใจ.  กรุงเทพฯ :  กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ , 2544.  ( 2  เล่ม)

ธีรภาพ  โลหิตกุล.    รัก-ชื่น-ขื่น-ชัง อุษาคเนย์.    กรุงเทพ ฯ : บริษัทเนชั่นบุ๊คส์ จำกัด, 2545.

ธีรภาพ  โลหิตกุล.   กว่าจะรู้ค่าคนไทในอุษาคเนย์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น , 2544.

ธีรยุทธ   บุญมี.   ประชาสังคม.   กรุงเทพฯ : สำนักพิม์สายธาร , 2547.

ธีรยุทธ   บุญมี.  โลก MODERN  & POST  MODERN.  พิมพ์ครั้งที่  3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิพม์สายธาร , 2547.

ธีรยุทธ  บุญมี.   ชาตินิยมและหลังชาตินิยม.   กรุงเทพฯ : สำนักพิม์สายธาร, 2546.

ธีรยุทธ  บุญมี.  ความหลากหลายของชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร , 2547.

ธีรยุทธ  บุญมี.  ชาตินิยมและหลังชาตินิยม.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร , 2547.

ธีระ   นุชเปี่ยม.  ไทย - ยุโรปในมิติด้านการเมืองและความมั่นคง. กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ธีระ  นุชเปี่ยม และคณะ.  เอเชีย - ยุโรปศึกษา ปรัชญา และแนวทาง.  กรุงเทพฯ  :  ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 2545.

ธีระ  นุชเปี่ยม.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง กัมพูชา.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

ธีระ  นุชเปี่ยม.  จากตะวันออก - ตะวันตก สู่โลกาภิวัฒน์ทางปัญญา. กรุงเทพฯ : โครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา , 2546.

เธียรชาย  อักษรประดิษฐ์ และคณะ. ล้านนา : จักรวาล ตัวตน อำนาจ.   กรุงเทพฯ  :  โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2545.

น. ณ ปากน้ำ.  บันทึกการเดินทางสู่แม่น้ำโขงตอนบนประเทศสยาม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2544.

นคร  พันธุ์ณรงค์.  ปัญหาชายแดนไทย-พม่า.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540.  (2  เล่ม)

นครินทร์   เมฆไตรรัตน์.  ความคิด  ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน , 2546.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  ความทรงจำของนายพล นากามูระ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.

นงคราญ   ศรีชาย. ตามรอยศรีวิชัย.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, มีนาคม, 2544.

นภาภรณ์  หะวานนท์.  คุณูปการด้านสตรีศึกษาต่อสังคมไทย. เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547.

นฤมิตร  สอดศุข.   วิจัยไทยศึกษา  ไทย-จีนศึกษา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2543.

นฤมิตร  สอดศุข.  ประวัติศาสตร์ไทย และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย : การต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ :  บริษัทโอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2538.

นฤมิตร  สอดศุข. ประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : บริษัทโอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2537.

นฤมิตร  สอดสุข. วิจัยไทยศึกษา ไทย-จีนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543.

นวพร  เรืองสกุล.  สิบคนยลเมืองจีน.  กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส , 2547.

นวลจันทร์   ตุลารักษ์.  ประวัติศาสตร์ : การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชาติไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2547.

นันทนา   กปิลกาญจน์.  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางในโลกปัจจุบัน.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2541.

นันทา    วรเนติวงศ์และคณะ.   ประวัติและผลงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2539.

นิกิต้า   ครุฟชอพ.  ความทรงจำของข้าพเจ้า  นิกิต้า  ครุสชอพ. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตำรวจ , 2546.

นิติภูมิ  นวรัตน์.  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 1.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2544.

นิติภูมิ  นวรัตน์.  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2544.

นิติภูมิ  นวรัตน์.  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 3.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2544.

นิติภูมิ  นวรัตน์.  เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 9.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2544.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 10.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2545.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 11.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2545.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 12.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทที.เค.พริ้นติ้ง จำกัด, 2545.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 13.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2545.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 14.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2545.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 4.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2544.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 5.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2544.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 6.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2545.

นิติภูมิ  นวรัตน์. เปิดฟ้าส่องโลก เล่ม 7.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พร้อมพันธุ์เจริญ, 2545.

นิธิ    เอียวศรีวงศ์.   ชาติไทย  เมืองไทย  แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ. พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

นิธิ   เอียวศรีวงศ์. ว่าด้วย "การเมือง" ของประวัติศาสตร์และความทรงจำ.  กรุงเทพ ฯ :  บริษัทพิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง จำกัด, สิงหาคม, 2545.

นิธิ  เอียวศรีวงศ์.   ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ ภาคที่ 4 : พื้นเมืองเชียงแสน. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์อมรินทร์ , 2546.

นิธิ  เอียวศรีวงศ์.  อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

นินิเมียนด์ . พม่า : กับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1895. กรุงเทพฯ  : โครงการตำราสังคมฯ และ.มนุษยศาสตร์ , 2543

นิยะดา   เหล่าสุนทร.   ความสัมพันธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ.   ลำปาง : สำนักพิมพ์แม่คำผาง , 2543.

นิยะดา   เหล่าสุนทร.   พินิจวรรณลักษณ์.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ลายคำ , 2545.

บดินทร์   กินาวงศ์.  เจ้าหลวงกาวิละ วีรบุรุษแห่งล้านนา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มิ่งขวัญ , 2546.

บดินทร์   กินาวงศ์.  ยุทธศาสตร์สงครามไทย-พม่า กรณีศึกอะแซหวุ่นกี้ พ.ศ.2319. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์มิ่งขวัญ ,2546.

บรรยง   บุญฤทธิ์.   มหาจักรพรรดิกุบไลข่าน ยอดขุนพลนักรบสายเลือดมองโกล.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊ค , 2546.

บือพอ (ถาวร  กัมพลกูล).  ไร่หมุนเวียนในวงจรชีวิตชนเผ่ากาเกอะญอ.  กรุงเทพฯ : บี เอส ดี การพิมพ์ , 2547.

บุญช่วย   ศรีสวัสดิ์.  ไทยสิบสองปันนา.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยาม , 2547.

บุญช่วย  ศรีสวัสดิ์.   30  ชาติในเชียงราย.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยาม , 2547.

บุญช่วย  ศรีสวัสดิ์.  ชาวเขาในไทย.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

บุญเตือน  ศรีวรพจน์. อภินิหารบรรพบุรุษและปฐมวงศ์.   พิมพ์ครั้งที่ 1,กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

บุญมี  แท่นแก้ว (ผช.ศร.).  จริยศาสตร์ (ETHICS). พิพม์ครั้งที่ 3 ,กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2539.

บุญยงค์   เกศเทศ.  สืบสานวัฒนธรรม ชาติพันธุ์-ไท สายใยจิตวิญญาณ ลุ่มน้ำดำ - แดง.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์หลักพิมพ์ , 2546.

บุญยงค์   เกศเทศ. สืบสานวัฒนธรรม ชาติพันธุ์-ไท สายใยจิตวิญญาณ ลุ่มน้ำพรหมบุตร. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์หลักพิมพ์ , 2546.  (2  เล่ม)

บุญศักดิ์   แสงระวี.  เศรษฐศาสตร์การเมือง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2546.

บุญศักดิ์  แสงระวี. สัจธรรมของสังคมมนุษยชาติ วัตถุนิยมประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2544.

บุญส่ง   ชัยสิงห์กานานนท์.   วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีที่ 21-22  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2544-2545  ฉบับปรัชญาและความคิด.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2547.

บุญส่ง   ชัยสิงห์กานานนท์.   วารสารอักษรศาสตร์  ปีที่  24 ฉบับที่ 1-2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2547.

บุญเสริม   ฤทธาภิรมย์.  ประวัติศาสตร์เมืองสตูล.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2546.

บุษกร  กาญจนจารี.  เปลวไฟเลื่อมลายนาค.   กรุงเทพฯ : บริษัทอมนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด , 2544 .  (2 เล่ม)

เบญจรัตน์  แซ่ฉั่ว และพรสุข  เกิดสว่าง(ผู้แปล).  จากบ้าน : เสียงจากเยาวชนผู้ลี้ภัย.  เชียงใหม่ : เพื่อนไร้พรมแดน, 2544.

เบญจวรรณ   วงค์ดำ.   อาข่า : พิธีกรรม  ความเชื่อ  ความจริง และความงาม  กุศโลบายดำรงวิธีแห่งชนเผ่า.   กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) , 2546.

เบญจาภา  ไกรฤกษ์(ม.ร.ว.).  เนาขแมร์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

เบอร์นาร์ด - ฟิลลิป  กรอสซิเออร์.  นี่เสียมกุก.   กรุงเทพ ฯ :  บริษัทดรีม  แคชเชอร์  กราฟฟิค จำกัด, 2545.

เบอร์มา  อิชชู.   พม่ากับทางเลือกของการท่องเที่ยว.  กรุงเทพฯ : เบอร์มา  อิชชู  , 2539.

ปกรณ์    ลิมปนุสรณ์  (ผศ.).    ประวัติศาสตร์จีน.   กรุงเทพฯ :  บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด , 2547.

ปนัดดา  บุณยสาระนัย. กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์.  เชียงใหม่ : บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัด, 2544.

ปภัสสร   เธียรปัญญา.   สิทธิชุมชนท้องถิ่นมอญ : กรณีการสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อชุมชนมอญพื้นบ้านและชุมชนมอญอพยพ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม , 2547.

ประคอง   นิมมานเหมินท์.   มองภาษา.   ลำปาง :  สำนักพิม์แม่คำผาง , 2547.  (2  เล่ม)

ประจวบ   อัมพะเศวต.  พลิกแผ่นดิน ตอน ขบวนการสังคมนิยมในไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิม์สุขภาพใจ , 2546.

ประชา   หุตานุวัตร.   จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย 1 : ทัศนะจากพุทธ  วงจื้อใหม่ และนิเวศ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา , 2547.

ประชา   หุตานุวัตรและคณะ.  จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย 3 .  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา , 2547.

ประชุม   ชุ่มเพ็งพันธุ์.  สุวรรณภูมิ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สุวิริยาสาส์น , 2546.

ประทุม   ชุ่มเพ็งพันธุ์.  วิถีชีวิตชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก , 2544.

ประทุม  คงคำ และ สุทัศน์  หอมขจร.  เคล็ดลับไก่ชนพม่า.  นนทบุรี : บริษัท บีเค อินเตอร์ ปรินท์ จำกัด , 2543.

ประทุมพร  วัชรเสถียร. จีนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง.   พิมพ์ครั้งที่ 1,  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ประภัสสร   เสวิกุล (บรรณาธิการ).   วิทยุสราญรมย์.   กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุสราญรมย์ , 2544.  (3  เล่ม)

ประภัสสร  เสวิกุล.  วิทยุสราญรมย์.  กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุสราญรมย์ , 2544.  (2  เล่ม)

ประภาศรี  คำสอาด. หุ่นกระบอกพม่า.   กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2542.

ประยงค์   คงเมือง (บรรณาธิการ).   ตรุษสงกรานต์.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน  , 2547.

ประยงค์   คงเมือง (บรรณาธิการ).   ปทานุกรมคำพ้อง ไทย – ลาว.   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน  , 2546.

ประเวศ  วะสี.  เยือนพม่า.  กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2540.     (2  เล่ม )

ประสาท   มีแต้ม.  ภาระที่ไม่จำเป็นด้านพลังงาน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมฆขาว , 2547.

ประสิทธิ์    ศรีสมุทร.  วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ดวงแก้ว , 2546.

ประเสริฐ   จิตติวัฒนพงศ์.  การกระจายอำนาจและการปฏิรูปการเมืองในเกาหลี.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.

ประเสริฐ   วิทยารัฐ (ดร.) และคณะ.  ATLAS  แผนที่ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช , 2531.

ปรามินทร์   เครือทอง (บรรณาธิการ).  พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน  , 2547.

ปรามินทร์  เครือทอง (บรรณาธิการ).  จดหมายเหตุ รัชกาลที่  4  สวรรคต วันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2547.

ปริยา   รัตนโยธา.  ท่องอินโดจีน.  กรุงเทพฯ :  บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด, 2546.

ปรีชา   ศรีวาลัย. สงครามโลกครั้งที่ 1.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.

ปรีชา   ศรีวาลัย. สงครามโลกครั้งที่ 1-2 และสงครามเกาหลี.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.

ปรีดี     พิศภูมิวิถี.   ย้อนรอยโกษาปานใน "ต้นทางฝรั่งเศส" นิราศสยาม.   กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ , 2544.

ปองพล  อดิเรกสาร. พ่อ (ภาคหนึ่ง).   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2544.

ปัญญา   ศรีนาค.  ถลาง  ภูเก็ต  และบ้านเมืองฝั่งทะเลตะวันตก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2546.

ปารวี  ไพบูลย์ยิ่ง. จากเชียงของสู่เชียงรุ่ง สุดปลายทางสายมิตรภาพ.   กรุงเทพ ฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2545.  (2  เล่ม)

ปาริชาต   กัณฑาทรัพย์.  การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีในเรื่องสั้นพม่า.   พิษณุโลก  :  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.

ปิ่นแก้ว    เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ).   อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ. กรุงเทพฯ : บริษัทแปลน  พริ้นติ้ง  จำกัด  , 2546.

ปิยนาถ   บุนนาค.  นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ .พิมพ์ครั้งที่  2 ,  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.   (2  เล่ม)

ปิยพงศ์.   เรื่องลับน่ารู้ของลีซอ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  , 2545.

ปิยพัฒน์   บุนนาค.  เวียดนามกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษาแนวความร่วมมือในกรอบของกฎเกณฑ์ระหว่างชาติ.  กรุงเทพ ฯ : สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.   (2  เล่ม)

ไป๋  ฉุน.   ไทยศึกษาในจีน (TAI STUDIES IN CHINA).     กรุงเทพฯ  : บริษัทอัลฟ่า พับลิชชิ่ง จำกัด,2545.

พ. สุวรรณ.  พระธาตุอินทร์แขวนอัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, 2542.

พ. สุวรรณ. พระเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำองค์ศักดิ์สิทธิของโลก.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านมงคล, 2542.

พ. สุวรรณ. พระมหาธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิแห่งความสำเร็จ.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2542.

พงษ์ศานต์  พันธุลาภ. สังคมชุมชนระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ :  ส. เสริมมิตร  การพิมพ์ , 2546.

พรพรรณ   จันทโรนานนท์.     วิถีจีน.    กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ประพันธ์สาส์น , 2546.

พรพิมล  ตรีโชติ.  ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542.    (2  เล่ม)

พรรณงาม และคณะ.  อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม.  พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : พิมพ์โดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

พรรณเพ็ญ   เครือไทย.   อักษรไทยนิเทศ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นพบุรีการพิมพ์ , 2546.

พรรณเพ็ญ   เครือไทยและไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว.   ลักษณะโคลงล้านนา.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นพบุรีการพิมพ์ , 2545.

พรรณี   บัวเล็ก.  ลักษณะของนายทุนไทย(2457-2482). กรุงเทพฯ :  บริษัทเฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง  จำกัด, 2545.

พรรณี   บัวเล็ก.  สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พันธกิจ , 2547.

พรสนอง   สงศ์สิงห์ทอง.   ประวัติศาสตร์นฤมิตรศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2547.

พรสวรรค์     วัฒนางกูร.   ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

พรสวรรค์   วัฒนางกูร (บรรณาธิการ).  วารสารยุโรปศึกษา  ปีที่  8  ฉบับที่  2  กรกฏาคม – ธันวาคม  2543.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543.

พรสวรรค์   วัฒนางกูร.  ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรปจากอดีตสู่ปัจจุบัน เยอรมนี  โปรตุเกส  รัสเซีย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

พรสุข    เกิดสว่าง.   สั่งอพยพ.   กรุงเทพฯ : เพื่อนไร้พรมแดน , 2545.

พรสุข   เกิดสว่าง (บรรณาธิการ).  คนลี้ภัยในร่มป่า .  เชียงใหม่ :  เพื่อนไร้พรมแดน , 2544.  ( 3  เล่ม )

พรสุข   เกิดสว่าง.   คนทอตะวัน.   เชียงใหม่ :  เพื่อนไร้พรมแดน . 2545.

พรสุข   เกิดสว่าง.   มุ่งหาแสงตะวัน.   เชียงใหม่ :  เพื่อนไร้พรมแดน , 2546 .

พรสุข  เกิดสว่าง (บรรณาธิการ). คนลี้ภัยในร่มป่า : รายงานการวิจัยการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน.  เชียงใหม่ : เพื่อนไร้พรมแดน, 2544.  (2  เล่ม)

พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์.  เที่ยวเมืองเชียงตุง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิม์อทิตตา, 2543.

พร้อมพงษ์   ไพรีรณ.   ผี-พระภูมิเจ้าที่  ลัทธิความเชื่อในสังคมเมือง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิม์วันชนะ  , 2547.

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).  เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2543. (2  เล่ม)

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธร  มหาวชิราวุธ  พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี). พระร่วง.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2544.

พระมหาดาวสยาม  วชิรปัญโญ.  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย.  กรุงเทพฯ  :  บริษัทพิมพ์สวย จำกัด , 2546.

พระมหาสุทิตย์   อาภากโร(อบอุ่น).  เครือข่าย : ธรรมชาติ  ความรู้ และการจัดการความรู้ท้องถิ่น  การจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม.  กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส) , 2547.

พระมหาอดิศร   ถิรสีโล.  ประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2547.

พระยาไพศาลศิลปสาตร.  ตรรกวิทยา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543.

พระยาสุริยานุวัตร.   ทรัพย์ศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิม์โฆษิต , 2547.

พระยาอนุมานราชธน.   เรื่องของชาติไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา , 2533.

พระราชนิพนธ์. ไทยเที่ยวพม่า.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด, 2539.

พฤทธิสาณ   ชุมพล  (ม.ร.ว.).   ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 7 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

พฤทธิสาณ   ชุมพล (ม.ร.ว.).  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

พลาดิศัย   สิทธิธัญกิจ.   ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประภาสยุโรป.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ง , 2547.

พวงเพชร   สุรัตนกวีกุล. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545.

พวงเพชร  สุริตนกวีกุล และเฌอมาลย์  ราชภัณฑารักษ์ (บรรณาธิการ).  มนุษย์กับสังคม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545.

พัชราวลัย   วงศ์บุญสิน  (บรรณาธิการ).    เอชียปริทัศน์ : อาเซียนกับปัญหาท้าทายใหม่. กรุงเทฯ  : บริษัทแอคทีฟ พริ้น จำกัด , 2546.

พัชรินทร์   สวนฐิตะปัญญา. มาเลเซีย : เอกภาพกับการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2541.

พัฒจิรา   จันทร์ดำ.   การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น.  กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊ค  จำกัด, 2547.

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะและ จิตรา สายสุนทร. รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย ฯ เกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย.   พิมพ์ครั้งที่ 2  , กรุงเทพฯ  :   สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

พันธุ์สูรย์  ลดาวัลย์.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองพม่า.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

พิณทิพย์    ทวยเจริญ.   ภาพรวมของการศึกษาสัทศาสตร์และภาษาศาสตร์.   พิมพ์ครั้งที่ 3  ,  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  , 2547.

พิทยา   สิทธิอำนวย.   ปลดแอกความคิด  ฟื้นเศรษฐกิจเอชีย.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ภัคธรรศ , 2544.

พินิจ  รัตนกุล.  ปรัชญาชีวิตของโสเครตีส.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2547.

พิพาดา   ยังเจริญ.  จักรพรรดิ ขุนนาง นักรบ และพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546. (2  เล่ม)

พิภพ  อุดมอิทธิพงศ์ (ผู้แปล).  จดหมายจากพม่า.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกศลคีมทอง, 2540.

พิมาน  แจ่มจรัส. สงครามในประวัติศาสตร์ไทย.   พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ :  บริษัท ธีระการพิมพ์ จำกัด, 2544.

พิริยะ   ไกรฤกษ์.   ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง.  กรุงเทพฯ : บริษัทอมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  , 2545.

พิริยะ   ไกรฤกษ์.  จารึกพ่อขุนรามคำแหง  วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม : ศิลปวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน  , 2547.

พิริยะ   ไกรฤกษ์.  สู่วัฒนธรรมสมัยใหม่ รัฐ vs ประชาชาติ : วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1  ฉบับที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 47).   กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  , 2547.

พิเศษ  เจียจันทร์พงษ์. การเมืองไทยในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2546.

พิษณุ  จันทร์วิทัน. เสน่ห์ภาษาลาว.  พิมพ์ครั้งที่ 2,    กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์นิลุบล, 2545.

พิษณุ  ศุภ. ตามกลิ่นนางอัปสรา ตามหานครวัด.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แพรว, 2545.

พิสัณห์  ปลัดสิงห์.  คนมอญ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว, 2543.

เพ็ญศรี   กาญจโนมัย. สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น.  กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิม์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

เพ็ญศรี  ดุ๊ก (ศ.ดร.).  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย(สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่  19.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2539.

ไพฑูรย์   มีกุศล (รศ.) และคณะ. มนุษย์กับอารยธรรม  หน่วยที่ 1-7.  พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2545.

ไพฑูรย์  พรหมวิจิตร.  ลำนำหงสาวดี.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเพื่อประชาธิปไตยในพม่า. (กรพ.), 2543.

ไพฑูรย์  พรหมวิจิตร.  เสียงเพรียกจากชาติพันธุ์.  เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป. , 2543.

ไพบูลย์   ปีตะเสน.  ประวัติศาสตร์เกาหลี จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คงวุฒิคุณากร  , 2545.

ไพโรจน์   บุญผูก.  เยือนแคว้นไตในสิบสองปันนา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ธารอักษร , 2544.

ไพโรจน์  บุญผูก.  ซาราวัค : ดินแดนแสนสวยที่สวรรค์ซ่อนเร้น.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร , 2545.

ไพศาล   สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ (บรรณาธิการ). เอเชียปริทัศน์ : ศตวรรษแห่งเอเชียคิดแบบเอเชีย .   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ภูวดล   ทรงประเสริฐ.  อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

มณฑา   พิมพ์ทอง.  มองสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากวรรณกรรม.   พิมพ์ครั้งที่ 2 ,  กรุงเทพฯ :   บริษัท พฤกษ์วารี คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด  ,2547.

มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์. มณีปิ่นนิพนธ์ : รวมบทความด้านภาษา  วรรณคดี  และวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

มนันยา  ธนะภูมิ.  ก.ส.ร.กุหลาบ.   พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

มนันยา.  สิ้นแสงฉาน.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, 2544.

มนู   วัลยะเพ็ชร์.  อาเซียนกับความร่วมมือทางการเมืองเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2535.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   การศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท.   กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.  ตำนานมูลศาสนา.  เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุพงษ์การพิมพ์, 2544.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.  วัดสวนดอกพระอารามหลวง อดีต-ปัจจุบัน.  เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2544.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  การเมืองการปกครองของประเทศไทย ( 1 - 7 ).   พิมพ์ครั้งที่  10 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2546.

มัทนา  เกษกมล (รศ.ดร.) (บรรณาธิการ).  วารสารอินโดจีนศึกษา ปีที่  2-4  มกราคม 2545 – ธันวาคม 2546.  ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 2546.

มาดาม   เติ้งหยง.   เติ้งเสี่ยวผิง : ว่าด้วยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม่.   กรุงเทพฯ : บริษัทเฮลท์แคร์ พลับบลิชชิ่ง จำกัด, 2546.

มานพ   ถนอมศรี.  ศรีสัชนาลัย โบราณสถานสามสมัย.  กรุงเทพฯ :  บริษัทพี พี เวิลด์ มีเดีย จำกัด , 2546.

มานพ   ถนอมศรี.  สุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตร์  มรดกโลก.  กรุงเทพฯ : บริษัทพี พี เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2546.

มานพ   ถาวรวัฒน์สกุล.   ขุนนางอยุธยา.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547.

มาลา  คำจันทร์.  เล่าเรื่องผีล้านนา.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2544.

มาลินี   ผโลประการ.  เล่าเรื่องราชาธิราช.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ธารปัญญา , 2547.

มิ่งสรรพ์   ขาวสอาด.   นพีสีเชียงใหม่.   เชียงใหม่  :  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546.

มิลตัน  ออสบอร์น.  เอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์  , 2544.

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐฉาน. ใบอนุญาตข่มขืน : บันทึกการทารุณกรรมทางเพศในรัฐฉาน. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ ฯ : สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย , 2545. (2  เล่ม)

โมเอ.   พม่าและข้าพเจ้า สิบปีที่ผ่านพ้นเรื่องจริงของนักเขียนพม่าผู้ถูกจองจำในคุกอินเส่ง.  กรุงเทพฯ : เพื่อนไร้พรมแดน , 2543. (2  เล่ม)

ไม้  เมืองเดิม.  บางระจัน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ไพลิน , 2544.

ไมเคิล  ไรท์.  ฝรั่งอุษาคเนย์.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2542.

ยนต์   ชุ่มจิต (รศ.).  ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2547.

ยศ   สันตสมบัติ  (ศ.ดร.).   พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือ. กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2546.

ยศ   สันตสมบัติ (ศ.ดร.).  มนุษย์กับวัฒนธรรม.  พิมพ์ครั้งที่  3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544.

ยศ   สันตสมบัติและคณะ.  นิเวศวิทยาชาติพันธุ์  ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน.  เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547.

ยศ   สันติสมบัติ.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ,    กรุงเทพฯ  :  โครงการ  BRT  ,  2547.

ยาขอบ.  ผู้ชนะสิบทิศ ฉบับย่อ.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า , 2543-44.

ยุทธิยง  ลิ้มเลิศวาที.  กัมพูเจีย : ประวัติศาสตร์เมืองแห่งความบอบช้ำ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นาบอนอิงค์ ,2546.

ยุพา   คลังสุวรรณ.  ญี่ปุ่นสร้างชาติด้วยความรักและภักดี.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

ยุวพาส์ (ประทีปะเสน)  ชัยศิลป์วัฒนา.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี.   พิมพ์ครั้งที่  2  ,กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544.

เยาวชนผู้ลี้ภัยจากพม่า.   "จากบ้าน" เสียงจากเยาวชนผู้ลี้ภัย.   กรุงเทพฯ : เพื่อนไร้พรมแดน , 2544.

โยชิฮะระ   คุนิโอะ.  ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : เกาหลีและไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.

โยซิยูกิ  มาซูฮารา.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.

โยะชิฮะระ  คุนิโอะ. กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

โยะชิฮะระ  คุนิโอะ. ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ฟิลิปปินส์และไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.

รณี  เลิศเลื่อมใส.  ฟ้า  ขวัญ  เมือง  จักรวาลทัศน์ดั้งเดิมของไท : ศึกษาจากคัมภีร์โบราณไทอาหม.  กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2544.

รวมศักดิ์  ไชยโกมินทร์   ( พล.ท.).   สงคราม ประวัติศาสตร์.   พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน), 2544.

รักษ์มนัญญา  สมเทพ (บรรณาธิการ) . วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2547.

รังสรรค์   ธนะพรพันธุ์.   กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2546.

รัตติยา   สาและ.  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส.   กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) , 2544.

รัตนาพร   เศรษฐกุลและคณะ.  สิทธิชุมชนและท้องถิ่นชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย : อดีตและปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม  , 2546.

รัสติเกียโล.  การเดินทางของมาร์โคโปโล.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2547.

ราชบัณฑิตยสถาน.   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2529.

ราชบัณฑิตยสถาน. อัคขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย.   พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์ , 2545.

ราม  วชิราวุธ. ประวัติต้นรัชกาลที่ 6.   กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์มติชน  ,  2545.

เรณู  วิชาศิลป์. เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2544.

ล.  เสถียรสุต.  ประวัติวัฒนธรรมจีน.  กรุงเทพฯ :  ชมรมเด็ก , 2544.

ลลิตดา. จนกว่าฟ้าจะมีหงส์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป  , 2546.

ล้อม    เพ็งแก้ว  และคณะ.     ออนซอนหลวงพระบาง.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์สายธาร  ,2546.

ลัดดาวัลย์   แซ่เซียว.    200 ปี พม่าในล้านนา.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ลำจุล   ฮวบเจริญ.   เกร็ดพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : Knowledge  Center , 2546.

ลำดวน  ศรีมณี (พันตำรวจโท ดร.).  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว , 2543.

ลือชัย  จุลาสัย และคณะ.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน.  พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

เลสเตอร์   อาร์   บราวน์.    แผนบี : แผนปฏิบัติการกอบกู้โลกจากมหันตภัยด้านสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2547.

เลิศชาย   ศิริชัย.   สิทธิชุมชนท้องถิ่นภาตใต้.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม , 2546.

วรนาถ   วิมลเฉลา. คู่มือสอนแปล .   พิมพ์ครั้งที่ 8 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2543.

วรรณา   วุฒฑะกุล.  ภูมิภาคศึกษา : วัฒนธรรมเอเชีย. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์ปาเจรา , 2546.

วรรณี   จันทรศิริ (บรรณาธิการ).    ลพบุรี : ธานีแห่งอารยธรรม. กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์คุรุสภา  , 2542.

วรรณี   พุทธาวุฒิไกร  (ผศ).  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2546.

วรลัญจก์   บุณยสุรัตน์.   ชื่นชมสถาปัตย์  วัดในหลวงพระบาง.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ,  2547

วรวุธ   สุวรรณฤทธิ์. กาญจนบุรีดินแดนตะวันตก.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545.

วรวุธ   สุวรรณฤทธิ์. ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543.  (2 เล่ม)

วรวุธ  สุวรณณฤทธิ์. สงครามเอเชียบูรพา : กาญจนบุรี.  กรุงเทพฯ : บริษัทโอ.เอ.พริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด, 2544.

วรศักดิ์   มหัทธโนบล . คือ " ฮากกา" คือ " จีนแคะ" : ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษ.  กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.

วราภรณ์   จิวชัยศักดิ์.  นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

วรินทร   วูวงศ์   (รศ).  การศึกษากับการสร้างคนแบบญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ , 2537.

วริยา ศ.ชินวรรโณ.  เส้นทางมหาอำนาจ เอกสารด้านนโยบายต่างประเทศอเมริกาต่อเอเชีย.  พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544.

วอร์นเนอร์  โรเจอร์.  ผลาญชาติ : สงครามลับของซีไอเอในลาว และความเชื่อมโยงกับสงครามในเวียดนาม.   กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.

วัชรินทร์    ยงศิริและคณะ  (บรรณาธิการ). เอเชียรายปี 1996/2539.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

วัชรินทร์    ยงศิริและคณะ  (บรรณาธิการ). เอเชียรายปี 1997/2540.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

วัชรินทร์    ยงศิริและคณะ  (บรรณาธิการ). เอเชียรายปี 1998/2541.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

วัชรินทร์    ยงศิริและคณะ  (บรรณาธิการ). เอเชียรายปี 1999/2542.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

วัชรินทร์    ยงศิริและคณะ  (บรรณาธิการ). เอเชียรายปี 2000/2543.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

วัชรินทร์    ยงศิริและคณะ  (บรรณาธิการ). เอเชียรายปี 2003/2546. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

วันวลิต. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.. 2182 .  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.

วัลลภา   รุ่งศิริแสงรัตน์. บรรพบุรุษไทย : สมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

วัลลภา   รุ่งศิริแสงรัตน์. บรรพบุรุษไทย : สมัยอยุธยา.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

วารินทร์   สินสูงสุดและคณะ.   โฮจิมินท์ นักขับไสอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ : สรรนิพนธ์.  พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ  , 2546.

วารุณี   โอสถารมณ์.  เมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547.

วารุณี   โอสถารมย์  (บรรณาธิการ).  วารสารรวบรวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 24/2545.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2545.

วารุณี  ภูริสินสิทธิ์.  สตรีนิยม  ขบวนการอุดมคติแห่งศตวรรษที่  20.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2545.

วิจิตรา  รังสิยานนท์. ตามรอยความคิด.   กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2544.

วิชัย   โปษยะจินดา (นายแพทย์)และคณะ.  มหาธาตุ (ปกอ่อน).  กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ , 2534.

วิตโตริโอ  โรวิดา.   ปราสาทเขาพระวิหาร.   กรุงเทพฯ  :  บริษัทริเวอร์บุ๊ค จำกัด , 2543.

วิทยา    อาภรณ์ และ เกศสุดา  สิทธิสันติกุล  (บรรณาธิการ).   ฟื้นฟูภูมิปัญญาปักษ์ใต้ ผ่านกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2547.

วิทยา   สุจริตธนารักษ์และ ชปา  จิตต์ประทุม (บรรณาธิการ).   การค้าชายแดน.  กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537.

วิทยา  สุจริตธนารักษ์และ สุภาค์พรรณ.     อดีตและอนาคตของอะเจห์. กรุงเทพฯ  :  บริษัท  กรีน  พริ้นท  จำกัด ,  2546.

วินัย   พงศ์ศรีเพียร.   จัตุศันสนียาจารย์ (สองภาษาไทย-อังกฤษ).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

วินัย   พงศ์ศรีเพียร.  ศรีชไมยาจารย์.   กรุงเทพฯ  :  บริษัทเฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง จำกัด  , 2546.

วินัย  พงศ์ศรีเพียร. ประวัติศาสตร์ปริทรรศน์.   กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2542.

วินัย  พงศ์ศรีเพียร. ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์.   กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2544.

วินิจ  รังผึ้ง.  อันดามัน ความลับ…ทะเลลึก.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2544.

วิบูลย์   ลี้สุวรรณ์.  ศิลปวิชาการ : ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท  วิสคอมเซ็นเตอร์  จำกัด   , 2546.

วิภา   อุตมฉันท์ (บรรณาธิการ).  หลายคนยลพม่า Viewing  Myanmar.  กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

วิมล    ดำศรี.  วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา.  กรุงเทพฯ  :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)   , 2544.

วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2.   พิมพ์ครั้งที่ 2 ,กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์ , 2544..

วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  สหภาพยุโรป.    กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์ , 2546..

วิมลวรรณ  ภัทโรดม. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินเดียสมัยใหม่กับสหรัฐอเมริกา (..1974-..1980).   กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช ,  2532.

วิมลสิทธิ์   หรยางกูร (รศ.ดร.) และ สุมิตร  ปิติพัฒน์ (รศ.).  มนุษย์กับอารยธรรม  หน่วยที่  8-15.  พิมพ์ครั้งที่ 14 , กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2544.

วิริยะ   สิริสิงห.  นิทานพื้นบ้านเวียดนาม.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น , 2543.

วิลยา  วิวัฒน์ศร.  การแปลวรรณกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

วิลาศ  มณีวัต (ผู้ประพันธ์).  ชีวิตพิสดาร  ออง ซาน ซู จี.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า , 2540.

วิไลรัตน์    ยังรอด.  พุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้ : แผนที่ความรู้เมืองไทย. กรุงเทพฯ :  บริษัทแปลน  รีดเดอร์ส จำกัด , 2546.

วิไลเลขา   ถาวรธนสาร.  ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545.

วิวัฒนา    ไทยสม.       เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม. กรุงเทพฯ :  แม่บ้าน  , 2542.

วุฒิชัย   มูลศิลป์.   สายธารแห่งความคิด 2 .   กรุงเทพฯ  :  รุ่งแสงการพิมพ์  ,  2544.

เวณิกา  บุญมาคลี่.  พม่า : นโยบายต่างประเทศไทยสมัย พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540.  (2  เล่ม)

ศรัทธา   ลาภวัฒนเจริญ.  คนมอญบนลุ่มน้ำภาคกลาง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วันชนะ, 2546.

ศรีประภา   เพชรมีศรี.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองเวียดนาม.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ  , 2542.

ศรีประภา  เพชรมีศรี. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองเวียดนาม.   พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.   ( 2 เล่ม)

ศรีเพ็ญ   ศุภพิทยากุล.   มนุษย์กับสันติภาพ.   พิมพ์ครั้งที่ 3  ,  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2546.

ศรีศักร   วัลลิโถดม.  ลุ่มน้ำน่าน ประวัติศาสตร์โบราณคดีของพิษณุโลก "เมืองอกแตก". กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน , 2546.  (2  เล่ม)

ศรีศักร   วัลลิโถดม. อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2545.

ศรีศักร   วัลลิโภดม.   ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ , 2546.

ศรีศักร   วัลลิโภดม.   อู่อารยธรรมแหลมทอง  คาบสมุทรไทย.   กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์มติชน   , 2546.

ศรีศักร   วัลลิโภดม.  กรุงศรีอยุธยาของเรา.   พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ ฯ : บริษัทพิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง จำกัด , 2544.

ศรีศักร   วัลลิโภดม.  ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ.   กรุงเทพ ฯ :  สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

ศรีศักร  วัลลีโภดม. พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย.   พิมพ์ครั้งที่ 2  , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2544.

ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์.  ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอินเดีย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545.

ศักดิ์   รัตนชัย.   จดหมายเหตุลำปาง 1 / 2546 (ปีที่  31  ฉบับ 312-317).  ลำปาง : สำนักพิมพ์ ภาคเหนือนิวส์ , 2546.

ศักดิ์  บวร (เรียบเรียง).  ปรัชญาของคาร์ล  มาร์กซ์ : สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมิต , 2547.

ศักดิ์ชัย   สายสิงห์ (ผศ.ดร.).  ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ , 2547.

ศันสนีย์   วีระศิลป์ชัย.  ย่านการค้าตะวันตกแห่งแรกของกรุงเทพฯ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

ศิราพร  ณ ถลาง และ สุกัญญา  ภัทราชัย  (บรรณาธิการ).  คติชนกับคนไทย - ไท.    พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  2547.

ศิริ  ผาสุก. ประติมากรรมยุค ขอม.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว , 2544

ศิรินันท์  บุญศิริ(บรรณาธิการ).  วารสารรวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับที่  25 พุทธศักราช 2546.   กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์ , 2546.

ศิริพงษ์   บุณราศรี.   พระชีวประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานปกครอง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น , 2544.

ศิริพร   วัชชวัลคุ (บรรณาธิการ).  ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545.

ศิริศักดิ์   คุ้มรักษา.  เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย : แผนที่ความรู้เมืองไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทแปลน  รีดเดอร์ส  จำกัด, 2546.

ศิริศักดิ์   คุ้มรักษา.  วัดและวังในกรุงเก่า : แผนที่ความรู้เมืองไทย.  กรุงเทพฯ :  บริษัทแปลน  รีดเดอร์ส จำกัด , 2546.

ศิริศักดิ์   คุ้มรักษา.  ศาสนศิลป์บนแผ่นดินล้านนา : แผนที่ความรู้เมืองไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน  รีดเดอร์ส จำกัด , 2546.

ศิริศักดิ์   คุ้มรักษา. ปราสาทหินในถิ่นอีสาน : แผนที่ความรู้เมืองไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัทแปลน  รีดเดอร์ส จำกัด , 2546.

ศิโรฒน์   คล้ามไพบูลย์.   แรงงานวิจารณ์เจ้า : ประวัติศาสตร์ราษฎรท้าทายสมบูรณาญาสิทธิไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 2  , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

ศุภชัย   สิงห์ยะบุศย์.   โครงการสารคดีลาวตอนล่าง "สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง จำปาสัก และอัตตะปือ : ห้าแขวงลาวตอนล่าง".

ศุภลักษณ์  พรกุลวัฒน์ (บรรณาธิการ).  วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา  ปีที่  21  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 ฉบับ  มานุษยวิทยาท่าพระจันทร์.     

ศูนย์ข่าวสาละวิน.  เขื่อนสาละวินโศกนาฏกรรมสองแผ่นดิน.   กรุงเทพฯ : ศูนย์ข่าวสาละวิน  ,  2546.

ส. พลายน้อย.   เล่าเรื่องมหาภารตยุทธ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิมพ์คำ , 2546.

ส. พลายน้อย.  ปทานุกรมคำพ้องไทย - ลาว.   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มติชน  , 2546.

ส. พลายน้อย.  ยาขอบ : ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตะนิยายผู้ชนะสิบทิศ.  พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, 2547.

ส. พลายน้อย. เล่าเรื่องพม่ารามัญ.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์พิมพ์คำ, 2544. (2  เล่ม)

ส. ศรรักษ์.  ก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิพม์ศึกษิตสยาม , 2547.

ส. ศวิรักษ์( ผู้แปล).  ประวัติศาสตร์จีน.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2541.

สก็อต   รูเธอร์ฟอร์ด (บรรณาธิการ).   พม่า (สหภาพเมียนมาร์). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ หน้าต่างสู่โลกกว้าง , 2541.

สงวน  รอดบุญ.   พุทธศิลปลาว.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร , 2545.

สงวน  รอดบุญ.  อยุธยา : DISCOVERING AYUTTHAYA.  กรุงเทพฯ  : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย , 2546.

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  คำขับค่าวเจ้าเจืยงหาญ หมากาฬพื้นถิ่นไทลื้อ.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ,  2546.

สถาบันยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. สันติวิถี : ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคง.   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2544.

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.   วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่  22  ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2546).  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล , 2546.

สถาบันเอเชียศึกษา.     การประเมินความต้องการของชุมชนบริเวณพื้นที่รองรับผู้หนีภัยชายแดนไทย-พม่า. : อำเภอท่าสองยาง.  กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา  , 2546.

สถาบันเอเชียศึกษา.   ข่าวเอเชียศึกษา ปีที่  18 ฉบับที่  3 (ก.ค. - ก.ย. 2002).   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

สมเกียรติ   โลห์เพชรรัตน์.   ประวัติศาสตร์การสร้างพระพุทธรูปล้านช้าง. กรุงเทพฯ  :  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  , 2543.

สมเกียรติ   โลห์เพชรรัตน์.  วิเคราะห์ประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปในเอเซีย. กรุงเทพฯ  :  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  , 2546.

สมคิด   พรมจุ้ยและคณะ.  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มสร้างสรรค์ , 2546.

สมชาย   ภคภาสน์วิวัฒน์.   การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย : ชุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  พิมพ์ครั้งที่ 6 ,  กรุงเทพฯ  :  โครงการจัดพิมพ์คบไฟ  ,  2547.

สมชาย  นิลอาธิ.  ประวัติศาสตร์ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ลาว.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

สมโชค  สวัสดิรักษ์.  ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. (2  เล่ม)

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.    นิราศนครวัด.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2545.

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.   เที่ยวเมืองพม่า. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.   อัฟกานิสถาน แหล่งผลิตพระพุทธรูปองค์แรกในโลก สังคโลก - สุโขทัย - อยุธยากับเอเชีย.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2545.

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.  นิทานโบราณคดี.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มดอกหญ้า , 2546.

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.  พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.  พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. กรุงเทพฯ : จักรานุกูลการพิมพ์, 2544.

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ไทยรบพม่า.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์บรรณาคาร, 2543.

สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ . พระราชวังจันทร์ "วังพระนเรศวร" เมืองพิษณุโลก ที่ประสูติ ที่ประทับของพระนเรศวร. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2546.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ.    พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4.    พิมพ์ครั้งที่ 6 ,  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์ต้นฉบับ  , 2547.

สมทรง     บุรุษพัฒน์.  ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น.   กรุงเทพฯ : บริษัทเอกพิมพ์ไท , 2543.

สมบัติ   จันทรวงศ์.   บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2547.

สมบัติ   จันทรวงศ์.  เจ้าผู้ปกครอง.  พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2547.

สมบัติ   ธำรงธัญวงศ์.  การเมืองอเมริกา.  พิมพ์ครั้งที่ 4 , กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2545.

สมบัติ   ธำรงธัญวงศ์.  การเมืองอังกฤษ.   พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2545

สมบัติ  จันทรวงศ์.  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2546.

สมปอง  ไตตุมแก่น. คำร้องในชีวิตและพิธีกรรมชาวไทเหนือไทใหญ่ในยูนนาน. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์ตรัสวิน(ซิลค์เวอร์บุคส์), 2544.

สมพงศ์   ชูมาก .  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน . พิมพ์ครั้งที่  3  , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

สมพงศ์  ชูมาก.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 1990 และแนวโน้ม).   พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

สมพงศ์  ชูมาก.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน(ทศวรรษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่  21).  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์.  ประวัติศาสตร์ไทใหญ่.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2544.

สมภพ   มานะรังสรรค์ (รศ.ดร.).  แนวโน้มพัฒนาการเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัย ร.5.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

สมภพ  มานะรังสรรค์ (รศ.ดร.). จีนมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21:เศรษฐกิจหลังยุคปฏิรูปสู่ทางการลงทุนของคนไทยในประเทศจีน. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด , 2546.

สมภาร   พรมทา.  กิน : มุมมองของพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

สมรักษ์  ชัยสิงห์กานานนท์.  รสนิยมภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม.  กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม  สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

สมหมาย  ชินนาค. องค์กรและกิจกรรมด้านอินโดจีนศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ  :   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.

สมัย   สุทธิธรรม.  ทองศรีสัชนาลัย : ล้ำค่ามรดกแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ : บริษัท ที เจ เจ จำกัด , 2546.

สมัย   สุทธิธรรม.  พระนครศรีอยุธยา: อุทยานประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท ที เจ เจ  จำกัด , 2546.

สมัย   สุทธิธรรม.  พิมาย: อุทยานประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท ที เจ เจ จำกัด, 2546.

สมัย   สุทธิธรรม.  ภูพระบาท : อุทยานประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท ที เจ เจ จำกัด, 2546.

สมัย   สุทธิธรรม.  เมืองสิงห์ : อุทยานประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  บริษัท ที เจ เจ จำกัด, 2546.

สมัย   สุทธิธรรม. ศรีเทพ : อุทยานประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  บริษัท ที เจ เจ จำกัด, 2546.

สมัย   สุทธิธรรม. สุโขทัย : อุทยานประวัติศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  บริษัท ที เจ เจ จำกัด, 2546.

สมัย  สุทธิธรรม. พนมรุ้ง : อุทยานประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท ที เจ เจ จำกัด, 2546.

สมัย  สุทธิธรรม. แม่ฮ่องสอน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2539

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.   ภาษาไทยของเรา.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์  , 2547.

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , 25  ปีซีไรต์  รวมบทวิจารณ์คัดสรร. กรุงเทพฯ : 2547.

สมิทธ์   สมิตรธาดา   อนาคามี.  สงครามใหม่ภายใต้ทฤษฎีปรปักษ์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไวท์ โคลอน , 2546.

สมิทธิ   ธนานิธิโชติ.  หลวงพระบาง  บางสิ่งไม่เปลี่ยนไปใจที่เปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร , 2547.

สรศัลย์  แพ่งสภา. สงครามมืด วันญี่ปุ่นบุกไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี, 2543.

สร้อยสุดา    ระนอง  และปราณี  จงสุจริตธรรม (ผู้แปล).   ญี่ปุ่นสมัยโชวะ : ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544.

สรัสวดี  อ่องสกุล.  ประวัติศาสตร์ล้านนา.  พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2544.

สรัสวดี  อ่องสกุล. วัฒนธรรมและการเมืองล้านนา.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อ 1999, 2542.

สละ   ลิขิตกุล.   หม่อมพี่ - หม่อมน้อง.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สรรพศาสตร์ , 2547.

สหัทยา   วิเศษ.   การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เดือนตุลา , 2547.

สหัทยา  วิเศษ และนิคม  บุญเสริม.  การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์เดือนตุลา , 2547.

สังคีต  จันทนะโพธิ.  ศึกกู้พม่า.  นนทบุรี :สำนักพิมพ์ ธารบัวแก้ว, 2543.  (2 เล่ม)

สัญชัย  สุวังบุตร. ประวัติศาสตร์โซเวียตสมัยเลนิน ค.ศ.1917-1924.  กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2545.

สันติ   เล็กสุขุม  (ศ.ดร. ).  ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ , 2547.

สันติ  ตั้งรพีพากร, จากเจียงเจ๋อหมินสู่หูจิ่นเทา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายธาร, 2544.  (2  เล่ม)

สัมฤทธิ์   มีวงศ์อุโฆษ  (บรรณาธิการ).   สยามจดหมายเหตุ  บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ ปีที่ 29 : ม.ค. 2547.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามบรรณ , 2547.

สัมฤทธิ์   มีวงศ์อุโฆษ  (บรรณาธิการ).   สยามจดหมายเหตุ  บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ ปีที่ 29 : ก.พ. 2547.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามบรรณ , 2547.

สัมฤทธิ์   มีวงศ์อุโฆษ  (บรรณาธิการ).   สยามจดหมายเหตุ  บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ ปีที่ 29 : มี.ค. 2547.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามบรรณ , 2547.

สัมฤทธิ์   มีวงศ์อุโฆษ  (บรรณาธิการ).   สยามจดหมายเหตุ  บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์ ปีที่ 29 : เม.ย. 2547.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามบรรณ , 2547.

สาคชิดอนันท สหาย.  ร.5 เสด็จอินเดีย.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย,2546.  (2  เล่ม)

สายชล   สัตยานุรักษ์  (บรรณาธิการ).  สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : การสร้างอัตลักษณ์เมืองไทย และ " ชั้น" ของชาวสยาม.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.

สายทิพย์   นุกูลกิจ (รศ.).   วรรณกรรมไทยปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด , 2543.

สายลม  ธรรมธิ. ลายสักไทใหญ่. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มิ่งเมือง, 2538.

สายันต์   ไพรชาญจิตร์.  การฟื้นฟูพลังชุมชนโดยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ : แนวคิด/วิธีการ.  กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส) , 2547.

สำนวน   เส็งเพ็ง.   ประเทศเพื่อนบ้านและบุคคลสำคัญ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค , 2547.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย.  กรุงเทพฯ  : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2541.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546.กรุงเทพฯ : สยาม เอ็ม แอนด์บี พับลิชชิ่ง , 2546.

สีดา    สอนศรี.   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

สีดา   สอนศรี.   การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์และไทย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

สีดา  สอนศรี และคณะ.   พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย ฯ.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

สีดา  สอนศรี.  คู่มือประเทศฟิลิปปินส์.  กรุงเทพฯ  :  โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2545.

สีดา  สอนศรี.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์.   พิมพ์ครั้งที่ 4,  กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.

สุจิต   บุญบงการ.   การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองฯ.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

สุจิตต์   วงศ์เทศ.   ศึกมักกะสัน  เมืองบางกอก. พิมพ์ครั้งที่ 2 ,  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2545.

สุจิตต์   วงษ์เทศ.   ศึกศิลาจารึก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.

สุจิตต์   วงษ์เทศ.  ทุ่งกุลา "อาณาจักรเกลือ "2,500 ปี.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2546.

สุจิตต์   วงษ์เทศ.  ศรีวิชัยในสยาม.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2543.

สุจิตต์   วงษ์เทศ. นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ,  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2546.  

สุจิตต์  วงษ์เทศ (บรรณาธิการ).  มหาราชวงษ์พงษาวดารพม่า. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

สุจิตต์  วงษ์เทศ.  ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ บรรพชนคนไทยในอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2547.

สุจิตต์  วงษ์เทศ. นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ (ฉบับพิเศษ). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2543..

สุจิตต์  วงษ์เทศ. พระนเรศวรตีเมืองละแวก แต่ไม่ได้ "ฆ่า" พระยาละแวก, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2544.

สุจิตต์  วงษ์เทศ. พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวง ยุคทวารวดี.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

สุจิตต์  วงษ์เทศ. อยุธยายศยิ่งฟ้า.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2544.

สุจิตรา  อ่อนค้อม(รศ.ดร.).  ปรัชญาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่ ,  กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ , 2545.

สุชาติ  สวัสดิ์ศรี. วีรชนเอเชีย : Asian Heroes.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ ฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2545.

สุด  จอนเจิดสิน. ประวัติศาสตร์เวียดนาม ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปัจจุบัน.   กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

สุนทร   ณ รังสี.  ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ.  พิมพ์ครั้งที่ 3  , กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  2545.

สุนิสา  สุขขี. บทบาทบรรษัทข้างชาติไทยในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย - จีน พ.ศ. 2524-2539, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สุเนตร   ชุตินธรานนท์.   พม่ารบไทย , พิมพ์ครั้งที่ 5 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2542.  (2  เล่ม )

สุเนตร   ชุตินธรานนท์.  พม่าอ่านไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทัศนะพม่า. กรุงเทฯ : สำนักพิมพ์มติชน , 2542. (2  เล่ม )

สุเนตร   ชุตินธรานนท์. สู่ลุ่มอิระวดี.  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์ศยาม , 2543.  (2  เล่ม)

สุเนตร  ชิตินธรานนท์.  บุเรงนองกะยอดินนรธา : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  นนทบุรี : สำนักพิมพ์หนังสือสายน้ำ, 2544.

สุเนตร  ชุตินธรานนท์.  พระสุพรรณกัลยา จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ  :  บริษัท ประชาชน จำกัด , 2542.

สุเนตร  ชุตินธรานนท์.  สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 : ศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบับราชวงศ์คองบอง.  พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม, 2542.  (2  เล่ม)

สุเนตร  ชุตินธรานนท์. การเมืองในประวัติศาสตร์ราชสำนัก หงสาวดี-ศรีอยุธยา พระสุพรรณกัลยา จากตำนาน.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2546.

สุพรรณี   วราทร.   วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่  31  ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 45).  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

สุภรณ์  โอเจริญ.  มอญในเมืองไทย.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.  (2  เล่ม)

สุภัตรา  ภูมิประภาส และ เพ็ญนภา   หงษ์ทอง (ผู้แปล).  ใบอนุญาตข่มขืน.  กรุงเทพฯ :  สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย(ฟอรั่ม – เอเชีย),  2545.

สุภัทรดิศ  ดิศกุล และคณะ. เที่ยวดงเจดีย์ ที่พม่าประเทศ ทางประวัติศาสตร์ ศิลป และวัฒนธรรม.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

สุภัทรดิศ  ดิศกุล และคณะ. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่  12 ,กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.

สุภางค์   จันทวานิช.   ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่  90.  กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเพื่อการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

สุภาพิมพ์  ธนะพรพันธ์ (ผู้แปล).  รูปแบบใหม่ของการค้าทาสการค้าหญิงและเด็กสาวพม่าในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, ม.ป.ป.

สุมิตร    ปิติพัฒน์และคณะ.   ไทและจ้วง ในมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน : บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม.   กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา , 2543.

สุรชัย  ศิริไกร. การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

สุรชาติ  บำรุงสุข. กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน.  กรุงเทพฯ : บริษัทสแควร์ปริ้นซ์, 2543.

สุรชาติ  บำรุงสุข. สงคราม : จากยุคบุพกาลสู่ศตวรรษที่ 21.   กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541.

สุรพล   ดำริห์กุล.  ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์เมืองโบราณ  , 2547.

สุรพล  ดำริห์กุล.  ล้านนา  สิ่งแวดล้อม  สังคมและวัฒนธรรม.   กรุงเทพฯ   : บริษัทรุ่งอรุณพับลิชชิ่ง , 2542.

สุรพล  ดำริห์กุล. แผ่นดินล้านนา.  พิมพ์ครั้งที่  2  ,  กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ   ,2545.

สุรยุทธ์  จุลานนท์ และคณะ.  บทบาทของกองทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น, พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : บริษัทดรีมแคชเชอร์กราฟฟิค จำกัด, 2545.

สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ (ม.ล.).   เที่ยววัด เที่ยววา ชมปูนปั้นล้านนา.   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์สายธาร  , 2545.

สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์( ม .ล.). จากหลวงพระบางถึงเวียงจันทน์,    พิมพ์ครั้งที่ 3      , กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2544.

สุรางค์ศรี   ตันเสียงสม.   อำนาจและเป้าหมายของญี่ปุ่นในโลกสมัยใหม่.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

สุริชัย  หวันแก้ว (บรรณาธิการ).  ทิศทางที่ยั่งยืนของสังคมไทยกับป่าชุมชน : มุมมองของสหวิทยาการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา , 2545.

สุริยา     รัตนกุล.   อรรถศาสตร์เบื้องต้น.   นครปฐม  :  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ,   2546.

สุริยา   รัตนกุล และสมทรง  บุรุษพัฒน์.  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงสะกอ.  กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก  จำกัด , 2538.

สุริยา   รัตนกุล.   นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ภาคที่  1 (ปกอ่อน)  ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกและตระกูลจีน - ทิเบต.   พิมพ์ครั้งที่  3 ,  นครปฐม  :   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543.

สุริยา   รัตนกุล.  กรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ  ทุนนิยมและชาวนาอีสาน  ในยุคโลกาภิวัฒน์.  นครราชสีมา  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุรนารี , 2544.

สุริยา   รัตนกุล.  อารยธรรมตะวันออก  อารยธรรมจีน (ภาค 2).  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2546.

สุริยา   รัตนกุล.  อารยธรรมตะวันออก  อารยธรรมจีน.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล , 2546.

สุริวงศ์   พงศ์ไพบูลย์. จีนทักษิณ : วิถีและพลัง.  กรุงเทพ ฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 2544.

สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์ (บรรณาธิการ).  มองข้ามบ่านักเขียน : เรื่องสั้นไทยในทัศนะนักวิจารณ์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชมนาด , 2547.

สุวรรณา  สถาอานันท์.  ศรัทธากับปัญญา : บทสนทนาทางปรัชญาว่าด้วยศาสนา.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

สุวิทย์  ธีรศาศวัต. ประวัติศาสตร์ลาว 1779-1975.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2543.

สุวิมล   รุ่งเจริญ (บรรณาธิการ).  อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน.   พิมพ์ครั้งที่ 7 , กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2540.

สุวิมล  รุ่งเจริญ (บรรณาธิการ).  อารยธรรม  สมัยใหม่ – ปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.

เสถียรโกเศศ.  อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชทน.  พิมพ์ครั้งที่  7   กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ศยาม , 2547.

เสน่ห์  จามริก. สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด.  พิมพ์ครั้งที่ 2,  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

เสน่ห์  จามริก. สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล.  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2546.

แสงเทียน   ศรัทธาไทย (ผู้รวบรวม).   พระเจ้าหงสาวดี สามอริราชศัตรูกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม  ,2546.

แสงเทียน   ศรัทธาไทย.  ราชวงศ์สยาม.  กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม , 2546.

แสวง  มาละแซม. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คนยองย้ายแผ่นดิน.  พิมพ์ครั้งที่ 2  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544

โสภนา    ศรีจำปา. ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

โสภารัตน์   จารุสมบัติ (ผศ.ดร.).  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2546.

โสภารัตน์  จารุสมบัติ.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2546.

หญ้าน้ำ  ทุ่งขุนหลวง (บรรณาธิการ).  เพลงในถ้ำ.   กรุงเทพฯ : เพื่อนไร้พรมแดน , 2545. (2  เล่ม)

หนานปวงคำ  ตุ้ยเขียว.  โหราศาสตร์พม่าฉบับมหาพุฒและพรหมชาติฉบับล้านนา.  เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2541.

หลวงวิจิตรวาทการ.   ศาสนาสากล  เล่ม  1.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2546.

หลวงวิจิตรวาทการ.   ศาสนาสากล  เล่ม  2.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2546.

หลวงวิจิตรวาทการ.   ศาสนาสากล  เล่ม  3.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2546.

หลวงวิจิตรวาทการ.  กรุงแตก.   กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ์จำกัด, 2543.

หลวงวิจิตรวาทการ.  ประวัติศาสตร์สากล  เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2547.

หลวงวิจิตรวาทการ.  ประวัติศาสตร์สากล  เล่ม 2.   กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2547.

หลวงวิจิตรวาทการ.  ประวัติศาสตร์สากล  เล่ม 3.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2547.

หลวงวิจิตรวาทการ.  ปาฐกถาและคำบรรยาย  เล่ม  1.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2546.

หลวงวิจิตรวาทการ.  ปาฐกถาและคำบรรยาย  เล่ม  2.  กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊ค , 2546.

หลิน  เต่อ.   คืนความจริงให้ประวัติศาสตร์โต้การใส่ร้ายของประธานเหมาฯ . พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ , 2547.

หวน   พินธุพันธ์.  ที่ยววัด ชมวังเมืองพิษณุโลก.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไพลิน , 2547.

หวาง   เฟิง.   แลหลังประวัติศาสตร์จีน.   เชียงใหม่ :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์  , 2547.

เหงียนคักเวียน. เวียดนามประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

อ. อโณทัย .  วิพากษ์คดี ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2547.

อดิศร   เกิดมงคล (บรรณาธิการ).   จากย่างกุ้งสู่ราชบุรี บทเรียนเพื่อสันติภาพ.      กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟื่องฟ้า  , 2543.  (2  เล่ม)

อดิศักดิฺ์  ทองบุญ.  ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย.  พิมพ์ครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน , 2545.

อดุลย์   รัตนมั่นเกษม.  ทุนนิยมดาวแดง.  กรุงเทพฯ : บริษัทนิวริดเดอร์ จำกัด , 2546.

อนงคณา   มานิตพิสิฐกุล.  ไทยกับจีนและญี่ปุ่นสมัยอยุธยา.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, 2545.

อนงค์นาฎ    เถลิงวิทย์.   วรรณคดีกับประวัติศาสตร์.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

อนันต์   อมรรตัย  (บรรณาธิการ).   คำให้การขุนหลวงหาวัด (ฉบับหลวง).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พี.เค พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2544.

อนันต์   อมรรตัย (บรรณาธิการ).  คำให้การชาวกรุงเก่า.    กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จดหมายเหตุ  , 2544.

อนุรักษ์   พันธุรัตน์.   วันฤดูหนาวในพม่า.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ,  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บานชื่น , 2545.  (5  เล่ม)

อนุรักษ์  พันธุ์รัตน์.  ดั่งสรรค์แห่งเทวราชา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สายรุ้ง , 2546.

อนุสรณ์   ไชยพาน (บรรณาธิการ). ทำเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน 2546 (2003 Directory of Non-Govermental Organizations). กรุงเทพฯ : บริษัท แซทโฟร์  พริ้นติ้ง  จำกดั , 2546.

อภิญญา   รัตนมงคลมาศ.   นโยบายต่างประเทศ : แนวทางการศึกษา  ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547.

อภิลักษณ์   ธรรมทวี.   สัทวิทยา   การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  , 2547.

อภิวัฒน์  อดุลยพิเชษฐ์.   7 ปราสาทหิน มหัศจรรย์แห่งอีสาน. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ  ,2542.

อมรทิพย์   อมราภิบาล และ จิ ราพร  วรเสน.  การประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติ กรณีศึกษาเด็กพม่าในจังหวัดระนอง.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.

อมรา   ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.   ทำเนียบผลงานวิจัยด้านไทยศึกษา พ.ศ. 2518 - 2544. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   , 2545.

อมรา   ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.   ภาษาในสังคมไทย.  พิมพ์ครั้งที่  3 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545.

อมรา   พงศาพิชญ์.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนการทัศน์และบทบาทในประชาสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ 4 ,   กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ,  2547.

อมรา  พงศาพิชญ์.   ระบบอุปถัมภ์.   พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อรณี   นวลสุวรรณ์. พัฒนาการของประชาคมยุโรปตั้งแต่ ค.ศ.1980 สู่สหภาพยุโรป.   กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

อรยา   เอี่ยมชื่น.  สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก.  กรุงเทพฯ :  บริษัทรีดเดอร์ส   ไดเจสท์  จำกัด , 2544.

อรรวรรณ์   ปิลันธน์โอวาท.   วาทวิพากษ์ตะวันตก (ค.ศ. 1925 - ปัจจุบัน)กับปริบทไทย.  กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   , 2547.

อรสา   สายบัวและคณะ.   สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ  เรื่อง " เงาะป่า".   กรุงเทพฯ : บริษัท เอดิสัน  เฟรสโปรดักส์  จำกัด , 2541.

อรุณ    โรจนสันติ.    ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้ .  กรุงเทพพฯ : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2542.

อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว.  ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอ.เอส.พรินตี้งเฮ้าส์, 2543.

อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว.  สิทธิชุมชนท้องถิ่นพื้นบ้านดั้งเดิมล้านนา: กรณีศึกษาชุมชนลัวะ ยวน  ลื้อ  ปกาเกอญอ.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม , 2546.

อะหมัด  อัซฮาร์  บาชิร.  ระบบเศรษฐกิจอิสลามเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่  2 ,   กรุงเทพฯ :   บริษัท  อัล-อีหม่าน   , 2545.

อัญชลี   สุสายัณห์ .  ไพร่สมัย ร.5.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ :  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ,มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2546.

อันวาร์   อิบราฮิม. ปุนภพแห่งเอเชีย.   กรุงเทพ ฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.

อัมพร  จิรัฐติกร (บรรณาธิการ).  ไทยกับพม่า : ข้อควรทำและไม่ควรทำ (Thailand-Burma : Do & Don't).  กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2544.

อัมพร  จิรัฐติกร. เปิดม่านมายาอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

อัษฏาภรณ์.   ผู้ชนะสิบทิศ ฉบับย่อของยาขอบและอัษฏาภรณ์.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า , 2546.

อาคม  พัฒิยะ.   อยุธยาตอนต้นศรีรามเทพนคร. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2545.

อาทร   จันทวิมล . ประวัติของแผ่นดินไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรไทย , 2546.

อานันท์  กาญจนพันธุ์. ความคิดทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของวิธีคิด, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2543.

อิงอร   สุพันธุ์วณิช.  วรรณกรรมวิจารณ์.  กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้น จำกัด , 2547.

อิราวดี  ไตลังคะ.  ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง.  พิมพ์ครั้งที่ 2  , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ , 2546.

อีบี   สลาเดน.  เสด็จอินเดีย 2415 (1872).   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ริเวอร์บุคส์ , 2543.

อุกฤษฎ์     ปัทมานันท์ และ พรพิมล    ตรีโชติ  (บรรณาธิการ).      เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กระบวนการเป็นประชาธิปไตยและการเมืองสมัยใหม่. กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์พิมพ์สวย  ,  2542.

อุกฤษฏ์  ปัทมานนท์.  ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคงยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ   : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

อุดม   วโรตม์สิกขดิตถ์ (ศ.ดร.).  มองภาษาไทยในแง่มุมของภาษาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี  , 2545.

อุดม   วิมลวัฒนา. ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา.  กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.  

อุดร  วงษ์ทับทิม. ขุนลำโขง การสำรวจแม่น้ำโขงครั้งที่ 3 : จีน เมียนมาร์ สปป. ลาว และไทย.  เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มิ่งเมือง, 2544.

อุบลรัตน์  พันธุมินทร์  (ผู้แปล).    วรรณกรรมพม่า : สายเลือด.  เชียงใหม่ : กลางเวียงการพิมพ์, 2544.

อุบลรัตน์  ศิริยุรศักดิ์.  สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : วัฒนธรรมและสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ 4 ,  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ,  2547.

อุไรวรรณ์   ธนสถิตย์ (ผช.ศ.ดร.).   นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา (2518 – 2545).  จัดพิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546.

อุไรวรรณ   ธนสถิตย์ (ผช.ศ.ดร.). สังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : อำนาจ  การเมือง และสังคม. กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2546

เอ ทอม กรุนเฟลด์.   ทิเบตที่เป็นจริง. กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2546.

เอกรัตน์   อุดมพร.   วรรณคดีร่วมสมัย.   กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา , 2547.

เอนก   นาวิกมูล.  สยามคดี  2420.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว , 2547.  (2  เล่ม)

เอมอร  ชิตตะโสภณ. วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์มิ่งขวัญ, 2545.

เอี่ยม   ทองดี.   ควาย  ข้าว  พระ  ผี  พิธีกรรม : ในกระบวนการพัฒนาชนบทไทย.  นครปฐม   : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2547.

โอฬาร   สุขเกษม.   ขับรถเที่ยวลาว.  กรุงเทพฯ : บริษัทฐานการพิมพ์  , 2547.