ศูนย์พม่าศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาพม่า
ภาคภาษาตะวันออก