คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับนิสิตเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นรุ่นแรก


เชิญสมัครเป็นสมาชิก จุลสารรู้จักพม่า

เพื่อติดตามข้อมูลในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของพม่า


ศูนย์พม่าศึกษา เปิดอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น ทุกภาคฤดูร้อน ๓ หลักสูตร ได้แก่

ภาษาพม่าพื้นฐาน    การสนทนาภาษาพม่า    การอ่านภาษาพม่า


ศูนย์พม่าศึกษา บริการแปลเอกสารภาษาพม่าเป็นไทย และภาษาไทยเป็นพม่า


ห้องสมุดศูนย์พม่าศึกษา บริการเอกสาร เกี่ยวกับพม่า ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคต่างๆ


ศูนย์พม่าศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังจัดทำ พจนานุกรมพม่า-ไทย (๒๕๔๙) และพจนานุกรมไทย-พม่า (๒๕๕๐)

โดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ


 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.0-5526-1000-4 ต่อ 1150 / 1222 หรือ email มาที่  mscp@nu.ac.th